• Gemakkelijk & betrouwbaar betalen
 • Snelle levering
 • Persoonlijke service & adviesverlening

4.9/5Out of 8 Reviews

  Algemene voorwaarden | ELJO FASHION

  Placeholder

  Algemene voorwaarden

  Opmerking: Iedere klant dient steeds de algemene voorwaarden te lezen voor een bestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zo niet kan hij de bestelling niet afronden.

   

  Artikel 1 - Definities

  Onder deze voorwaarden wordt verstaan:

  1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
  2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
  4. Dag: kalenderdag;
  5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
  6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
  7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
  12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

   

  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

  Eljo Fashion bvba
  Tiensesteenweg 72c/102, 3800 Sint-Truiden (Limburg), België;
  Stapelstraat 2, 3800 Sint-Truiden (Limburg), België;

  Telefoonnummer: 0032 11 43 78 86

  Van maandag tot vrijdag tussen 10:00 en 17:30
  Op zaterdag van 10:00 tot 18:00

  E-mailadres: [email protected]

  Btw-identificatienummer: BE0649508139

   

  Artikel 3 - Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

  Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

   

  Artikel 4: Overeenkomst en bestelling

   

  4.1 Algemeenheden

  Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop door Eljo Fashion BVBA. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten, tenzij er vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen.

  Eljo Fashion BVBA kan deze algemene voorwaarden ten alle tijde wijzigen. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

  De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands, Frans of Engels. Ook voor de verdere gegevensuitwisseling zal in deze talen worden te werk gegaan. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

  Elke overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt is bevoegd.

   

  4.2 Overeenkomst

  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

  De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan Eljo Fashion BVBA weigeren uit te voeren.

  De catalogus op de website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

  Indien een product wordt getoond voor een beperkte periode of onder voorwaarden, wordt dit nadrukkelijk vermeld.

   

  4.3 Bestellingen

  Om een bestelling te plaatsen dient u 18 jaar of ouder te zijn.

  Orders worden onder voorbehoud aangenomen en naargelang onze mogelijkheden uitgevoerd.
  Na bestelling zal de consument een bevestigingemail ontvangen. 

  De goederen worden verkocht en als aanvaard beschouwd in onze winkels en magazijnen, wat ook de plaats, wijze of de voorwaarden van de levering mogen zijn.

  Geen enkele bestelling kan worden geannuleerd, tenzij schriftelijk binnen de 8 kalenderdagen na de bevestiging van de bestelling en op voorwaarde dat het niet gaat om volgende producten:
  a. producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
  b. producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  Eventuele kosten gemaakt voor verzending zijn ten laste van de klant.

  Met betrekking tot annulatie van een bestelling door consumenten wordt verwezen naar hoofdstuk 5 en 15. 

   

  Artikel 5: Verzakingsrecht

   

  Artikel 5.1 Verzakingsrecht

  Deze bepaling geldt uitsluitend voor de verkoop aan consumenten.

  Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. 

  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen:

  •  Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige producten worden niet teruggenomen. De originele verpakking dient zich steeds in minimum 1 buitenverpakking te bevinden. 
  •  De originele verpakking mag niet op eender welke manier besmeurd zijn (bvb. door labels, stickers, beschadigingen, opschriften, e.d.). Lees in het volgende hoofdstuk 5.2 hoe u aangekochte producten kunt terugsturen.
  • De originele prijsetiketten dienen intact en volledig mee teruggestuurd te worden.

  De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan hierboven toegestaan.

  De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet dit aan Eljo Fashion BVBA melden per email, emailadres of op andere ondubbelzinnige wijze. Na een melding per email volgt een ontvangstbevestiging.

  Bovendien dient de klant binnen 14 dagen volgend op de bovenstaande melding de producten conform het retourbeleid van Eljo Fashion BVBA en dus in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar:

  Tiensesteenweg 72c/102 - 3800 Sint-Truiden - België

  Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Eljo Fashion BVBA de betaalde sommen terugstorten naar de rekening waarmee de oorspronkelijke betaling is gebeurd, tenzij anders wordt overeengekomen.

  De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten:
  1° betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;
  2° betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
  3° betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;
  4° betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;
  5° voor diensten voor weddenschappen en loterijen;
  6° betreffende de levering, op de woon- of verblijfplaats of de werkplek van de consument, van levensmiddelen of dranken of van andere goederen voor courant huishoudelijk gebruik door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers.

   

  5.2 Hoe terugsturen?

  1. Richt overeenkomstig Art. 15 een klacht aan Eljo Fashion BVBA of laat ons binnen de 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van de bestelling weten dat u afziet van de koop (Art. 5). U kan hiervoor het bijgeleverde formulier invullen dat U ons per post (Stapelstraat 2, 3800 Sint-Truiden)  of per email ([email protected]) bezorgt. Dit formulier is eveneens beschikbaar op de website (verzenden & retourneren).

  Vermeldt steeds zeker uw naam en voornaam, contactgegevens, factuurnummer en uw rekeningnummer. Indien u een rekeningnummer buiten België heeft, vermeldt dan ook uw IBAN-nummer en BIC/SWIFT-code.

  2. Eljo Fashion BVBA bevestigt U ontvangst van het formulier.

  3. U laat de producten op eigen kosten en eigen risico bezorgen op het opgegeven retouradres in België. U kan ook kostenloos retourneren in de fysieke winkel.

  4. Wanneer de producten retour worden ontvangen, wordt gecontroleerd of zij voldoen aan al de voorwaarden zoals omschreven in hoofdstuk 5.1.

  5. Producten minder dan 20 euro worden niet teruggenomen, alsook producten die in solden eerder aangekocht.

  - Indien de producten aan ons retourbeleid voldoen, zullen wij u binnen 30 dagen het betaalde bedrag en de verzendingskosten terugbetalen.

  - Indien de producten niet aan onze retourbeleid voldoen, blijven ze uw eigendom en moet u ze binnen de 2 weken terug afhalen op het retourneringsadres. Na schriftelijke aanvraag en op uw kosten kunnen de producten terug naar het leveringsadres worden opgestuurd.

   

  Artikel 11: Prijs

  Onze prijzen zijn BTW inbegrepen. De prijzen zoals deze online staan vermeld zijn bindend, tenzij er sprake is van overmacht of materiële verigssing (typfouten etc.). De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze overeenkomst de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling, deze prijzen zijn ook opgenomen in de bevestigingsmail.

   

  Artikel 12: Waarborg/garantie

  De waarborg/garantie kan hoogstens die zijn die door de toeleverancier/producent/importeur wordt verstrekt en onder de hierna gestelde beperkingen. 

  Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling te worden gemeld.

  Zijn onder meer uitgesloten:
  - alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het product (b.v. door oxidatie, schokken val,...), en door het product, alsook zijn inhoud;
  - onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;
  - defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, weersomstandigheden;
  - defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik strijdig met de voorschriften van de fabrikant, waaronder bijvoorbeeld: het verkeerd sluiten door de klant, slijtage of defect als gevolg van nalatig onderhoud, (niet-limitatieve lijst);
  - schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik;
  - indirecte kosten veroorzaakt door het buiten bedrijf zijn van het defecte artikel;

  Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. 

  In geval van tussenkomst (bijvoorbeeld voor vervanging of herstelling) door een niet door Eljo fashion BVBA aangewezen derde, vervalt de garantie.

  De garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de ondertekening voor ontvangst door de consument of, bij afhaling vanaf de aanvaarding der goederen in de winkel van Eljo Fashion BVBA.

  Voor verborgen gebreken wordt garantie slechts verleend indien ervoor schriftelijk wordt geprotesteerd binnen de 8 dagen na levering. 

  De garantie is beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij alle kosten zoals transport en verzekering door de consument worden gedragen. Alle teruggegeven producten moeten 100 % volledig zijn, alle originele verpakking, alle handleidingen en alle andere accessoires en documentatie van de producent bevatten (zie artikel 5).

   

  Artikel 13: Leveringen

   

  13.1 Leveringsmogelijkheden

  Leveringsmogelijkheden betreffen: 

  - Levering aan huis: levering gebeurt aan het door de klant opgegeven leveringsadres. Leveringen kunnen worden uitgevoerd door Bpost, DHL en PostNL.

  Bij een levering aan huis wordt in geval van afwezigheid van de klant een kaartje achtergelaten door de koerier waarop het plaatselijk postpunt staat aangekruist, waar de consument op vertoning van zijn identiteitsbewijs zijn goederen kan afhalen. Indien de consument zijn goederen niet ophaalt binnen de 15 dagen, wordt de bestelling geannuleerd. De consument krijgt de door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de kosten van de levering en de terugname.

  - Levering in afhaalpunten: Bij de levering in een afhaalpunt ontvangt de consument een verwittiging van zodra zijn pakket beschikbaar is voor afhaling op vertoning van zijn identiteitsbewijs. Indien de consument zijn goederen niet ophaalt binnen de 15 dagen, wordt de bestelling geannuleerd. De klant krijgt de door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de kosten van de levering en de terugname.

  Voor de veiligheid en zekerheid van de consument kan de koerier bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De consument tekent voor ontvangst van de levering.

  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

   

  13.2 Leverings- of verzendingskosten

  De normale leverings- of verzendingskosten worden aangegeven bij bestelling rekening houdend met de door de consument verstrekte informatie over zijn leveringsplaats. 

  Behoudens tegenstrijdig beding, zullen rechten, belastingen en vervoerkosten ten laste van de consument zijn.

   

  13.3 Leveringstermijnen

  De leveringstermijnen worden slechts ten zuiver indicatieve titel gegeven. De ondernemer zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren.

  Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Na ontbinding zal de ondernemer de consument binnen 30 dagen terugbetalen op de rekening waarmee de oorspronkelijke betaling werd uitgevoerd, tenzij anders werd overeengekomen.

   

  13.4 Afhaling

  Bij afhaling dient de consument de bevestigingsmail of afhaalmail voor te leggen. Voor de veiligheid en zekerheid van de consument kan worden gevraagd een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen.

   

  Artikel 14: Betaling

   

  12.1.Betalingsmiddelen

  De klant dient zijn bestelling te betalen via de op de site aangeboden betalingsmiddelen. Een niet betaalde bestelling wordt door Eljo fashion BVBA niet uitgevoerd. Onbetaalde bestellingen blijven 3 dagen op wacht staan, is de betaling dan nog steeds niet verwerkt door ons betalingsplatform ‘Mollie’, dan wordt de betaling geannuleerd.

  De betaalmiddelen worden opgelijst op de website met vermelding van de kostprijs (Klantenservice – betaalmethoden).

  Wanneer er wordt betaald via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer: BE06 3631 5683 7522 BIC BBRUBEBB met vermelding van het ordernummer, worden de bestelde producten gedurende 5 dagen voor de consument gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kan Eljo fashion BVBA beslissen de bestelling te annuleren.

  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan Eljo Fashion BVBA te melden: per telefoon (tussen 10:00 en 17:00)  of per email ([email protected]).

   

  14.2 Betalingsvoorwaarden

  Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid van alle zelfs nog niet vervallen facturen met zich mee, en laat ons tevens toe alle lopende bestellingen te schorsen of te annuleren. 

  Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, conventionele intresten ad 10% per jaar lopen. Een conventionele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag is tevens opeisbaar. 

   

  Artikel 15: Klachten

   

   15.1 Klachten in verband met de bestelling

  Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de consument terecht bij Eljofashion BVBA op telefoonnummer (van maandag tot vrijdag van 10u tot 17u). Er kan ook gebruik worden gemaakt van het formulier op de website (verzenden & retourneren).

   

  15.2 Klachten in verband met de levering

  Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, onmiddellijk schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier. Hetzelfde geldt voor niet-conforme of onvolledige leveringen.

  Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product dienen steeds binnen de 48u na levering per post gemeld te worden via het formulier op de website (verzenden en retourneren).

  Indien de consument weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op kosten en risico van de consument, tot volledige betaling. 

   

  15.3 Klachtenbehandeling

  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  Eljo Fashion 3.8 / 5 - 5 Reviews @ Google My Business
  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »